کوهشاه ریگان منطقه مستعد پرورش زنبور عسل است

کوهشاه ریگان منطقه مستعد پرورش زنبور عسل است
مدیر جهاد کشاورزی ریگان گفت: منطقه کوهشاه ریگان به دلیل شرایط آب و هوایی ظرفیت پرورش زنبور عسل را دارد.

کوهشاه ریگان منطقه مستعد پرورش زنبور عسل است

مدیر جهاد کشاورزی ریگان گفت: منطقه کوهشاه ریگان به دلیل شرایط آب و هوایی ظرفیت پرورش زنبور عسل را دارد.
کوهشاه ریگان منطقه مستعد پرورش زنبور عسل است

میهن دانلود

View more posts from this author