کونگ‌فوی ایران جهانی می‌شود/ برگزاری مسابقات جهانی کونگ‌فو در ازبکستان

کونگ‌فوی ایران جهانی می‌شود/ برگزاری مسابقات جهانی کونگ‌فو در ازبکستان
رئیس فدراسیون کونگ‌فو گفت: ایران می‌خواهد رزم‌ها و سبک‌های کونگ‌فو را معرفی کند اما مقداری اختلاف با کمیته ملی المپیک وجود داشت که در حال حل شدن است.

کونگ‌فوی ایران جهانی می‌شود/ برگزاری مسابقات جهانی کونگ‌فو در ازبکستان

رئیس فدراسیون کونگ‌فو گفت: ایران می‌خواهد رزم‌ها و سبک‌های کونگ‌فو را معرفی کند اما مقداری اختلاف با کمیته ملی المپیک وجود داشت که در حال حل شدن است.
کونگ‌فوی ایران جهانی می‌شود/ برگزاری مسابقات جهانی کونگ‌فو در ازبکستان

View more posts from this author