کوتاه آمدن مقابل آمریکا یعنی فشار بیشتر/ ایستادگی رمز رسیدن به هدف‌های عالی است

کوتاه آمدن مقابل آمریکا یعنی فشار بیشتر/ ایستادگی رمز رسیدن به هدف‌های عالی است
امام‌جمعه شیراز گفت: هرچه مقابل آمریکا کوتاه بیاییم، آنان یک وجب فشارشان را بر ما بیشتر خواهند کرد.

کوتاه آمدن مقابل آمریکا یعنی فشار بیشتر/ ایستادگی رمز رسیدن به هدف‌های عالی است

امام‌جمعه شیراز گفت: هرچه مقابل آمریکا کوتاه بیاییم، آنان یک وجب فشارشان را بر ما بیشتر خواهند کرد.
کوتاه آمدن مقابل آمریکا یعنی فشار بیشتر/ ایستادگی رمز رسیدن به هدف‌های عالی است

View more posts from this author