کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در کشور است و دولت عزم و ارداه‌ای در حل این موضوع ندارد

کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در کشور است و دولت عزم و ارداه‌ای در حل این موضوع ندارد
کنکور، مانع اصلی اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

View more posts from this author