کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از روز گذشته در محورهای مازندران آغاز شده که فردا محور کندوان یک‌طرفه می‌شود.

کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از روز گذشته در محورهای مازندران آغاز شده که فردا محور کندوان یک‌طرفه می‌شود.
کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

View more posts from this author