کمیته اشتغال زندان‌های استان مرکزی تشکیل جلسه داد

کمیته اشتغال زندان‌های استان مرکزی تشکیل جلسه داد
نشست اعضای کمیته اشتغال زندانیان تحت حمایت اداره مراقبت پس از خروج زندانیان استان مرکزی در اراک برگزار شد.

کمیته اشتغال زندان‌های استان مرکزی تشکیل جلسه داد

نشست اعضای کمیته اشتغال زندانیان تحت حمایت اداره مراقبت پس از خروج زندانیان استان مرکزی در اراک برگزار شد.
کمیته اشتغال زندان‌های استان مرکزی تشکیل جلسه داد

استخدام

View more posts from this author