کمک به ایتام و نیازمندان باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود

کمک به ایتام و نیازمندان باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود
امام جمعه شهرستان شوشتر با بیان اینکه در امور خیر نباید فقط به خیرین اکتفا شود، گفت: این امور باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود.

کمک به ایتام و نیازمندان باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود

امام جمعه شهرستان شوشتر با بیان اینکه در امور خیر نباید فقط به خیرین اکتفا شود، گفت: این امور باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود.
کمک به ایتام و نیازمندان باید به یک فرهنگ عمومی مبدل شود

مرکز فیلم

View more posts from this author