کمپین حمایت از کالای چینی!

کمپین حمایت از کالای چینی!
چند جوان اصفهانی کمپین حمایت از کالای چینی را آغاز کرده‌اند، کمپینی که در نگاه اول باعث تعجب خوانندگان می‌شود اما این کمپین دقیقاً در راستای حمایت از کالای ایرانی است.

کمپین حمایت از کالای چینی!

چند جوان اصفهانی کمپین حمایت از کالای چینی را آغاز کرده‌اند، کمپینی که در نگاه اول باعث تعجب خوانندگان می‌شود اما این کمپین دقیقاً در راستای حمایت از کالای ایرانی است.
کمپین حمایت از کالای چینی!

View more posts from this author