«کمال کورسل» از تشیع تا شهادت

«کمال کورسل» از تشیع تا شهادت
سخن از شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.

«کمال کورسل» از تشیع تا شهادت

سخن از شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.
«کمال کورسل» از تشیع تا شهادت

View more posts from this author