کمال انسان در انتخاب آگاهانه مسیر الی الله است

کمال انسان در انتخاب آگاهانه مسیر الی الله است
استاد حوزه علمیه قم گفت: کمال انسان در این است که آگاهانه آن چیزی را که خداوند می‌خواهد، انتخاب کند.

کمال انسان در انتخاب آگاهانه مسیر الی الله است

استاد حوزه علمیه قم گفت: کمال انسان در این است که آگاهانه آن چیزی را که خداوند می‌خواهد، انتخاب کند.
کمال انسان در انتخاب آگاهانه مسیر الی الله است

خرید vpn جدید

wolrd press news

View more posts from this author