کلید همه خوبی‌ها بی‌رغبتی به دنیا است

کلید همه خوبی‌ها بی‌رغبتی به دنیا است
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: کلید همه خوبی‌ها بی رغبتی به دنیا است و دنیا نباید برای انسان اهمیت زیادی داشته باشد.

کلید همه خوبی‌ها بی‌رغبتی به دنیا است

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: کلید همه خوبی‌ها بی رغبتی به دنیا است و دنیا نباید برای انسان اهمیت زیادی داشته باشد.
کلید همه خوبی‌ها بی‌رغبتی به دنیا است

خرید vpn سیسکو

پرس نیوز

View more posts from this author