کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد

کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: امروز کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد اما بحث در خصوص جزئیات طرح همچنان در کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه خواهد داشت.

کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: امروز کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد اما بحث در خصوص جزئیات طرح همچنان در کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه خواهد داشت.
کلیات طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما تصویب شد

View more posts from this author