کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است/ عده‌ای با حاشیه‌سازی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی هستند/ بی‌سابقه‌ترین رکود کشور در چند سال اخیر بود

کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است/ عده‌ای با حاشیه‌سازی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی هستند/ بی‌سابقه‌ترین رکود کشور در چند سال اخیر بود
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است و در این راه عده‌ای با حاشیه‌سازی قصد انحراف افکار عمومی را دارند، گفت: بی‌سابقه‌ترین رکود در دوران انقلاب اسلامی در این چند سال اخیر اتفاق افتاده است.

کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است/ عده‌ای با حاشیه‌سازی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی هستند/ بی‌سابقه‌ترین رکود کشور در چند سال اخیر بود

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است و در این راه عده‌ای با حاشیه‌سازی قصد انحراف افکار عمومی را دارند، گفت: بی‌سابقه‌ترین رکود در دوران انقلاب اسلامی در این چند سال اخیر اتفاق افتاده است.
کشور با تفکر بسیجی از چشم طمع دشمن در امان است/ عده‌ای با حاشیه‌سازی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی هستند/ بی‌سابقه‌ترین رکود کشور در چند سال اخیر بود

View more posts from this author