کشف 750 کیلو مواد افیونی در هرمزگان

کشف 750 کیلو مواد افیونی در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 750 کیلو موادمخدر از نوع تریاک در سطح استان خبر داد.

کشف 750 کیلو مواد افیونی در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 750 کیلو موادمخدر از نوع تریاک در سطح استان خبر داد.
کشف 750 کیلو مواد افیونی در هرمزگان

View more posts from this author