کشف 730 کیلوگرم تریاک و 14 کیلوگرم حشیش در سیرجان

کشف 730 کیلوگرم تریاک و 14 کیلوگرم حشیش در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 744 کیلوگرم مواد مخدر طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

کشف 730 کیلوگرم تریاک و 14 کیلوگرم حشیش در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف 744 کیلوگرم مواد مخدر طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.
کشف 730 کیلوگرم تریاک و 14 کیلوگرم حشیش در سیرجان

View more posts from this author