کشف 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن

کشف 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان رزن گفت: بیش از 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن کشف شد.

کشف 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان رزن گفت: بیش از 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن کشف شد.
کشف 52 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رزن

View more posts from this author