کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار ساله در بهشهر

کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار ساله در بهشهر
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار سال در شهرستان بهشهر خبر داد.

کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار ساله در بهشهر

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار سال در شهرستان بهشهر خبر داد.
کشف 50 عدد کوزه سفالی با قدمت 5 هزار ساله در بهشهر

View more posts from this author