کشف 5 میلیارد ریال کالای قاچاق در صوفیان

کشف 5 میلیارد ریال کالای قاچاق در صوفیان
فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از کشف مواد غذایی، آرد و لوازم بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال توسط ماموران بخش انتظامی صوفیان خبر داد.

کشف 5 میلیارد ریال کالای قاچاق در صوفیان

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از کشف مواد غذایی، آرد و لوازم بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال توسط ماموران بخش انتظامی صوفیان خبر داد.
کشف 5 میلیارد ریال کالای قاچاق در صوفیان

فانتزی

View more posts from this author