کشف 462 کیلوگرم هروئین و تریاک در یزد

کشف 462 کیلوگرم هروئین و تریاک در یزد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از کشف 342 کیلوگرم هروئین و 120 کیلوگرم تریاک توسط مأموران پلیس این استان خبر داد.

کشف 462 کیلوگرم هروئین و تریاک در یزد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از کشف 342 کیلوگرم هروئین و 120 کیلوگرم تریاک توسط مأموران پلیس این استان خبر داد.
کشف 462 کیلوگرم هروئین و تریاک در یزد

View more posts from this author