کشف 33 تن مواد مخدر در خراسان‌جنوبی

کشف 33 تن مواد مخدر در خراسان‌جنوبی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان‌جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 33 تن و 595 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

کشف 33 تن مواد مخدر در خراسان‌جنوبی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان‌جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 33 تن و 595 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.
کشف 33 تن مواد مخدر در خراسان‌جنوبی

View more posts from this author