کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان

View more posts from this author