کشف یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهرضا

کشف یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهرضا
جانشین فرمانده انتظامی شهرضا گفت: یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا و سطح شهرستان کشف و ضبط شد.

کشف یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهرضا

جانشین فرمانده انتظامی شهرضا گفت: یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا و سطح شهرستان کشف و ضبط شد.
کشف یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهرضا

View more posts from this author