کشف کوزه با قدمت تاریخی در مرودشت

کشف کوزه با قدمت تاریخی در مرودشت
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: اکیپ عملیاتی پلیس شهرستان از یک خودرو پژو پارس یک کوزه سفالی با قدمت تاریخی کشف کردند.

کشف کوزه با قدمت تاریخی در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: اکیپ عملیاتی پلیس شهرستان از یک خودرو پژو پارس یک کوزه سفالی با قدمت تاریخی کشف کردند.
کشف کوزه با قدمت تاریخی در مرودشت

View more posts from this author