کشف و ضبط 60 قبضه انواع سلاح از شکارچیان غیر مجاز در زنجان

کشف و ضبط 60 قبضه انواع سلاح از شکارچیان غیر مجاز در زنجان
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: از آغاز سال تاکنون 60 قبضه انواع سلاح مجاز و قاچاق از شکارچیان غیر مجاز در زنجان کشف و ضبط شده است.

کشف و ضبط 60 قبضه انواع سلاح از شکارچیان غیر مجاز در زنجان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: از آغاز سال تاکنون 60 قبضه انواع سلاح مجاز و قاچاق از شکارچیان غیر مجاز در زنجان کشف و ضبط شده است.
کشف و ضبط 60 قبضه انواع سلاح از شکارچیان غیر مجاز در زنجان

View more posts from this author