کشف میلیاردی پارچه‌ قاچاق در عوارضی تهران- ساوه

کشف میلیاردی پارچه‌ قاچاق در عوارضی تهران- ساوه
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف پارچه‌های قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان رباط‌کریم خبر داد.

کشف میلیاردی پارچه‌ قاچاق در عوارضی تهران- ساوه

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف پارچه‌های قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان رباط‌کریم خبر داد.
کشف میلیاردی پارچه‌ قاچاق در عوارضی تهران- ساوه

View more posts from this author