کشف مقادیری کالای قاچاق در شهرستان گچساران

کشف مقادیری کالای قاچاق در شهرستان گچساران
فرمانده انتظامی گچساران از کشف کالای قاچاق به ارزش تقریبی 48 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

کشف مقادیری کالای قاچاق در شهرستان گچساران

فرمانده انتظامی گچساران از کشف کالای قاچاق به ارزش تقریبی 48 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
کشف مقادیری کالای قاچاق در شهرستان گچساران

View more posts from this author