کشف محموله میلیاردی پودرهای ویتامین قاچاق در سیرجان

کشف محموله میلیاردی پودرهای ویتامین قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف محموله یک‌میلیارد ریالی پودرهای ویتامین قاچاق توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

کشف محموله میلیاردی پودرهای ویتامین قاچاق در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان از کشف محموله یک‌میلیارد ریالی پودرهای ویتامین قاچاق توسط پلیس این شهرستان خبر داد.
کشف محموله میلیاردی پودرهای ویتامین قاچاق در سیرجان

View more posts from this author