کشف محموله میلیاردی سیگار قاچاق در تبریز

کشف محموله میلیاردی سیگار قاچاق در تبریز
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی از کشف 381 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 750 میلیون ریال خبر داد.

کشف محموله میلیاردی سیگار قاچاق در تبریز

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی از کشف 381 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 750 میلیون ریال خبر داد.
کشف محموله میلیاردی سیگار قاچاق در تبریز

View more posts from this author