کشف محموله مواد مخدر در کرمانشاه

کشف محموله مواد مخدر در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف محموله 334 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، 169 لیتر مواد و هشت کیلو و 400 گرم شیشه در شهرستان کرمانشاه خبر داد.

کشف محموله مواد مخدر در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف محموله 334 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، 169 لیتر مواد و هشت کیلو و 400 گرم شیشه در شهرستان کرمانشاه خبر داد.
کشف محموله مواد مخدر در کرمانشاه

View more posts from this author