کشف سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در رودسر

کشف سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در رودسر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر از کشف و ضبط 2 قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز این شهرستان خبر داد.

کشف سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در رودسر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر از کشف و ضبط 2 قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز این شهرستان خبر داد.
کشف سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در رودسر

View more posts from this author