کشف داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل

کشف داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیر گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیر داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل کشف شد.

کشف داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیر گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیر داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل کشف شد.
کشف داروهای قاچاق غیرمجاز در کارگاهی در اردبیل

View more posts from this author