کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در بم

کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در بم
معاون فرماندار بم گفت: در یک ماه اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم موفق به کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر شده است.

کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در بم

معاون فرماندار بم گفت: در یک ماه اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم موفق به کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر شده است.
کشف بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر در بم

View more posts from this author