کشف بیش از 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

کشف بیش از 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 404 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ماه گذشته در سطح استان خبر داد.

کشف بیش از 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 404 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ماه گذشته در سطح استان خبر داد.
کشف بیش از 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

View more posts from this author