کشف بیش از یک هزار و 100 کیلو مواد مخدر در هرمزگان

کشف بیش از یک هزار و 100 کیلو مواد مخدر در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و 105 کیلوگرم حشیش و تریاک در استان خبر داد.

کشف بیش از یک هزار و 100 کیلو مواد مخدر در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و 105 کیلوگرم حشیش و تریاک در استان خبر داد.
کشف بیش از یک هزار و 100 کیلو مواد مخدر در هرمزگان

View more posts from this author