کشف بیش از یک تن مواد مخدر در بوشهر

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در بوشهر
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و در دو عملیات جداگانه 1300 کیلوگرم انواع موادمخدر از یک شبکه بزرگ ترانزیت مواد افیونی در استان بوشهر کشف و ضبط شد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در بوشهر

با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و در دو عملیات جداگانه 1300 کیلوگرم انواع موادمخدر از یک شبکه بزرگ ترانزیت مواد افیونی در استان بوشهر کشف و ضبط شد.
کشف بیش از یک تن مواد مخدر در بوشهر

View more posts from this author