کشف بیش از یک تن مرغ فاسد در قائم‌شهر

کشف بیش از یک تن مرغ فاسد در قائم‌شهر
فرمانده انتظامی قائم شهر از کشف یک تن و 400 کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

کشف بیش از یک تن مرغ فاسد در قائم‌شهر

فرمانده انتظامی قائم شهر از کشف یک تن و 400 کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته خبر داد.
کشف بیش از یک تن مرغ فاسد در قائم‌شهر

View more posts from this author