کشف اختلاس میلیاردی در یک شعبه بانکی روانسر

کشف اختلاس میلیاردی در یک شعبه بانکی روانسر
فرمانده انتظامی روانسر از دستگیری دو نفر از کارمندان یک شعبه بانکی در شهرستان روانسر خبر داد که اقدام به اختلاس مبالغی از حساب مشتریان کرده بودند.

کشف اختلاس میلیاردی در یک شعبه بانکی روانسر

فرمانده انتظامی روانسر از دستگیری دو نفر از کارمندان یک شعبه بانکی در شهرستان روانسر خبر داد که اقدام به اختلاس مبالغی از حساب مشتریان کرده بودند.
کشف اختلاس میلیاردی در یک شعبه بانکی روانسر

View more posts from this author