کشفیات عملیات مرصاد۲ نیروی انتظامی اصفهان

کشفیات عملیات مرصاد۲ نیروی انتظامی اصفهان
جدیدترین کشفیات نیروی انتظامی استان اصفهان در عملیات مرصاد۲ پیش از ظهر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان به نمایش گذاشته شد. در طرح مرصاد۲ انواع کالای قاچاق، لوازم سرقتی، مواد مخدر و سلاح‌های سرد و گرم از مجرمان کشف و ضبط شده است.

کشفیات عملیات مرصاد۲ نیروی انتظامی اصفهان

جدیدترین کشفیات نیروی انتظامی استان اصفهان در عملیات مرصاد۲ پیش از ظهر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان به نمایش گذاشته شد. در طرح مرصاد۲ انواع کالای قاچاق، لوازم سرقتی، مواد مخدر و سلاح‌های سرد و گرم از مجرمان کشف و ضبط شده است.
کشفیات عملیات مرصاد۲ نیروی انتظامی اصفهان

View more posts from this author