کشت گیاه کاملینا در کرمانشاه آغاز شد

کشت گیاه کاملینا در کرمانشاه آغاز شد
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه از آغاز کشت گیاه کاملینا برای نخستین بار در سطح کشور در این دانشگاه خبر داد.

کشت گیاه کاملینا در کرمانشاه آغاز شد

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه از آغاز کشت گیاه کاملینا برای نخستین بار در سطح کشور در این دانشگاه خبر داد.
کشت گیاه کاملینا در کرمانشاه آغاز شد

اسکای نیوز

View more posts from this author