کسی نمی‌تواند با شهدا و آرمان‌شان بازی کند/ آمریکا سر دوستی و سازگاری با ایران ندارد

کسی نمی‌تواند با شهدا و آرمان‌شان بازی کند/ آمریکا سر دوستی و سازگاری با ایران ندارد
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کسی نمی‌تواند با شهدا، آرمان‌ها، اهداف و مسیرشان بازی کند زیرا شهدا همیشه شاهد و ناظر ما بوده و در مسیرهای مختلف و مشکلات فراوان ما را مدیریت می‌کنند.

کسی نمی‌تواند با شهدا و آرمان‌شان بازی کند/ آمریکا سر دوستی و سازگاری با ایران ندارد

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کسی نمی‌تواند با شهدا، آرمان‌ها، اهداف و مسیرشان بازی کند زیرا شهدا همیشه شاهد و ناظر ما بوده و در مسیرهای مختلف و مشکلات فراوان ما را مدیریت می‌کنند.
کسی نمی‌تواند با شهدا و آرمان‌شان بازی کند/ آمریکا سر دوستی و سازگاری با ایران ندارد

View more posts from this author