کسی نباید وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند

کسی نباید وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای که باید دقت شود این است که کسی نباید از این فضای موجود سوء‌استفاده کند و وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند و به‌جای الحاق، اتصال صورت بگیرد.

کسی نباید وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای که باید دقت شود این است که کسی نباید از این فضای موجود سوء‌استفاده کند و وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند و به‌جای الحاق، اتصال صورت بگیرد.
کسی نباید وحدت و آرامش مردم گاوبندی را خدشه‌دار کند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author