کسی در آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه آسیب ندیده است

کسی در آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه آسیب ندیده است
مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه از اعزام 20 نیروی عملیاتی و 6 دستگاه ماشین‌آلات اطفاء حریق در حادثه آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه خبر داد و گفت: آتش در مدت زمان کوتاهی به کمک نیروهای آتش‌نشانی خاموش شد.

کسی در آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه آسیب ندیده است

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه از اعزام 20 نیروی عملیاتی و 6 دستگاه ماشین‌آلات اطفاء حریق در حادثه آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه خبر داد و گفت: آتش در مدت زمان کوتاهی به کمک نیروهای آتش‌نشانی خاموش شد.
کسی در آتش‌سوزی ساختمان مرکزی بانک صادرات کرمانشاه آسیب ندیده است

View more posts from this author