کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته است/ فرماندار جدید باید به فکر اجرای طرح‌های کارآمد باشد

کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته است/ فرماندار جدید باید به فکر اجرای طرح‌های کارآمد باشد
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته چرا که با روحیه بنده آشنا هستند.

کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته است/ فرماندار جدید باید به فکر اجرای طرح‌های کارآمد باشد

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته چرا که با روحیه بنده آشنا هستند.
کسی از اطرافیانم درخواست پست از من نداشته است/ فرماندار جدید باید به فکر اجرای طرح‌های کارآمد باشد

View more posts from this author