کسری بودجه 20 هزار میلیارد تومانی در سال 96 / 500 هزار بشکه نفت کمتر از کف بودجه صادر می‌کنیم

کسری بودجه 20 هزار میلیارد تومانی در سال 96 / 500 هزار بشکه نفت کمتر از کف بودجه صادر می‌کنیم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حال حاضر میزان صادرات نفت کاهش یافته و روزانه حدود یک میلیون و 900 بشکه صادر می شود.

کسری بودجه 20 هزار میلیارد تومانی در سال 96 / 500 هزار بشکه نفت کمتر از کف بودجه صادر می‌کنیم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حال حاضر میزان صادرات نفت کاهش یافته و روزانه حدود یک میلیون و 900 بشکه صادر می شود.
کسری بودجه 20 هزار میلیارد تومانی در سال 96 / 500 هزار بشکه نفت کمتر از کف بودجه صادر می‌کنیم

View more posts from this author