کسب و کار از سبک قرآنی فاصله گرفته/ نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است

کسب و کار از سبک قرآنی فاصله گرفته/ نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است
یک کارشناس مسائل مذهبی گفت: کسب و کار امروز از سبک قرآنی فاصله گرفته و نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است.

کسب و کار از سبک قرآنی فاصله گرفته/ نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است

یک کارشناس مسائل مذهبی گفت: کسب و کار امروز از سبک قرآنی فاصله گرفته و نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است.
کسب و کار از سبک قرآنی فاصله گرفته/ نظام بانکداری بویی از اسلام نبرده است

View more posts from this author