کسب مدال در رقابت‌های جام جهانی حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه بود

کسب مدال در رقابت‌های جام جهانی حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه بود
سرمربی تیم ملی سپک تاکرای بانوان با اشاره به کسب عنوان سومی تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی سپک‌تاکرا اظهار کرد: این عنوان ارزشمند حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه و مستمر است.

کسب مدال در رقابت‌های جام جهانی حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه بود

سرمربی تیم ملی سپک تاکرای بانوان با اشاره به کسب عنوان سومی تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی سپک‌تاکرا اظهار کرد: این عنوان ارزشمند حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه و مستمر است.
کسب مدال در رقابت‌های جام جهانی حاصل 10 سال تلاش بی‌وقفه بود

View more posts from this author