کسب عنوان سومی اردبیل در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

کسب عنوان سومی اردبیل در مسابقات کاراته قهرمانی کشور
تیم منتخب استان اردبیل به دنبال حضور در مسابقات “کیوکوشین‌کای‌کان کاراته” در پیرانشهر، به عنوان سومی مسابقات بسنده کرد.

کسب عنوان سومی اردبیل در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

تیم منتخب استان اردبیل به دنبال حضور در مسابقات “کیوکوشین‌کای‌کان کاراته” در پیرانشهر، به عنوان سومی مسابقات بسنده کرد.
کسب عنوان سومی اردبیل در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

View more posts from this author