کسب عناوین برتر بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور

کسب عناوین برتر بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور چندین عناوین قهرمانی کسب کردند.

کسب عناوین برتر بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور چندین عناوین قهرمانی کسب کردند.
کسب عناوین برتر بانوان کاراته‌کای سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور

View more posts from this author