کسب افتخارات علمی در صورت داشتن یک‌صدم بودجه دانشگاه مازندران

کسب افتخارات علمی در صورت داشتن یک‌صدم بودجه دانشگاه مازندران
رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل با اشاره به اینکه اگر یک هزارم بودجه دانشگاه تهران و یک صدم بودجه دانشگاه مازندران به دانشکده علوم قرآنی آمل اختصاص می‌یافت در زمینه علمی دست به افتخارات بی‌نظیر می‌رسیدیم، گفت: حمایت خیران و افراد نیک‌اندیش قرآنی از دانشکده علوم قرآنی قابل ستایش است.

کسب افتخارات علمی در صورت داشتن یک‌صدم بودجه دانشگاه مازندران

رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل با اشاره به اینکه اگر یک هزارم بودجه دانشگاه تهران و یک صدم بودجه دانشگاه مازندران به دانشکده علوم قرآنی آمل اختصاص می‌یافت در زمینه علمی دست به افتخارات بی‌نظیر می‌رسیدیم، گفت: حمایت خیران و افراد نیک‌اندیش قرآنی از دانشکده علوم قرآنی قابل ستایش است.
کسب افتخارات علمی در صورت داشتن یک‌صدم بودجه دانشگاه مازندران

ganool review

View more posts from this author