کسانی که نگاهشان به خارج از مرزهاست، روشنفکر جامعه ما نیستند

کسانی که نگاهشان به خارج از مرزهاست، روشنفکر جامعه ما نیستند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: کسانی که نگاهشان به دست دیگران و خارج از مرزهای فرهنگی‌مان است، نمی‌توانند روشنفکران جامعه ما تلقی شوند.

کسانی که نگاهشان به خارج از مرزهاست، روشنفکر جامعه ما نیستند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: کسانی که نگاهشان به دست دیگران و خارج از مرزهای فرهنگی‌مان است، نمی‌توانند روشنفکران جامعه ما تلقی شوند.
کسانی که نگاهشان به خارج از مرزهاست، روشنفکر جامعه ما نیستند

View more posts from this author